2012. június 14., csütörtök

Férfi bajok

Ahogy már korábban is említettük, szeretnénk elkezdeni beszélgetni a társadalmunkban érzékelhető férfi-krízissel kapcsolatban.
Elsősorban Isten álláspontjára vagyunk kíváncsiak. Mik Isten eredeti elképzelései és elvárásai a férfiak felé? Illetve hogy működik (jól) az, amit eredetileg ő tervezett?
Mi a férfi szerepe? Miért, mire teremtette Isten a férfiakat?


Úgy gondolom, hogy egészen tömören úgy foglalnám össze a férfi krízist, hogy mi, férfiak, nem vagyunk a helyünkön. Nem vállalunk felelősséget döntéseinkért, nem akarunk felnőni, nem viselünk gondot a ránk bízottakról, nem vagyunk képesek elköteleződni ügyek és emberek és természetesen Isten mellett, nem megyünk gyülekezetbe, nem vezetjük a családunkat hitben, nem teszünk bizonyságot az Úr Jézusról. Tele vagyunk szexuális bűnökkel, könnyen lekenyerezhetőek, korruptak, gyenge jellemek vagyunk. Ez persze hatalmas büszkeséggel és önigazsággal párosul. 

Nincsenek példák. Kevés a hiteles keresztyén férfi! Aki jó apa, jó férj, jó főnök és jó fej:) Sokan jól kezdik - még ifivezető korukban - aztán kiégnek, lelépnek, félrelépnek és egyszerűen nem lehet rájuk számítani.
Apukáink, lelkészeink, tanáraink, politikusaink mind mind cserben hagytak minket, fiúkat. Nem legóztak velünk, nem ültek le bennünket rendesen felvilágosítani, nem tanítottak meg bennünket tisztelni a nőket és felelősséget vállalni. Vagy munkamániások vagy semmittevők voltak. Ez nagyon megnehezíti a dolgunkat, ugyanis példa nélkül a legodaszántabb keresztyén is megreked, mert egyszerűen nincs előtte az a viselkedés-minta, amit lekövethetne egy idősebb hiteles keresztyén férfi élete alapján. A rossz minta - pl. az érzelmeink visszaszorítása, vagy a nyakasság, az bezzeg belénk van kódolva.

Már most hozzá lehet szólni a témához, esetleg csatolni anyagokat, meglátásaitokat. Később pedig szeretnénk mi is olyan írásokat feltenni, amik rávilágítanak nem csak a tünetekre, hanem a megoldásokra is a férfi krízis problémáit illetően. Sőt, még olyan bátor terveink is vannak, hogy férfi-nap, konferencia szervezése. :)


8 megjegyzés:

 1. Sziasztok!

  Interneten bukkantam rá és megosztom, hasznosnak tartom, mert biblikus.

  Milyen az Isten szíve szerint való férfi?

  1.Kor 13,11 Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek: minekutána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat.

  Az első zsoltárt nagyon sokszor átelmélkedem. Így kezdődik, hogy „Boldog az az ember…”, de a héberben itt férfi szó áll: há’ís (האיש). „Boldog az a férfi…”

  Kinek sikerült?
  Jézus a férfi - Máté 3,17 És ímé egy égi hang ezt mondja vala: Ez amaz én szerelmes fiam, a kiben én gyönyörködöm.

  Isten az apakép – Lukács11,2: „Mi Atyánk!”

  Jézus szerint a férfi: Keresztelő Jánosról (Máté 11,7) 7 Amikor azok elmentek, Jézus így kezdett beszélni Jánosról a tömegnek: »Miért mentetek ki, mit akartatok látni a pusztában? Széltől lengetett nádat? 8 Vagy mit akartatok látni, amikor kimentetek? Finom ruhákba öltözött embert? Íme, akik finom ruhákat hordanak, a királyok házaiban laknak. 9 Vagy mit akartatok látni, amikor kimentetek? Prófétát? Igen, mondom nektek: prófétánál is nagyobbat. 10 Ô az, akiről írva van:
  `Íme, elküldöm küldöttemet színed előtt,
  aki elkészíti előtted utadat' {Kiv 23,20; Mal 3,1}.
  11 Bizony, mondom nektek: asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál. De aki a legkisebb a mennyek országában, az nagyobb őnála. 12 A mennyek országa Keresztelő János napjaitól mostanáig erőszakot szenved, és az erőszakosak ragadják el azt. 13 Az összes próféta és a törvény Jánosig erről jövendölt; 14 és ha el akarjátok őt fogadni: igen, ô Illés, aki eljön. 15 Akinek van füle, hallja meg.
  16 Kihez is hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonló a gyerekekhez, akik a piacon ülnek, kiáltanak a többieknek, 17 és mondják:
  `Furulyáztunk nektek, de nem táncoltatok,
  siratót énekeltünk, de nem gyászoltatok.'
  18 Mert eljött János, nem evett és nem ivott, és azt mondták: `Ördöge van!' 19 Eljött az Emberfia, eszik és iszik, és azt mondják: `Íme, a falánk és borissza ember, a vámosok és bűnösök barátja!' De a bölcsesség igazolást nyer a tettei által.«

  Apostolok cselekedetei 13,22 ”Elvetése után Dávidot támasztotta nekik királyul, akiről így nyilatkozott: Rátaláltam Dávidra, Izáj fiára, a szívem szerinti férfira, aki majd teljesíti akaratomat.” Az Isten szíve szerinti férfi olyan, mint Dávid.

  Máté 1,19. József pedig, az ő férje, mivelhogy igaz ember vala és nem akará őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani.
  József példája: Máté 1,24: József pedig fölkelt az álmából és úgy tett, amint az úr angyala megparancsolta neki. Máté 2,14: Erre ő felkelt, éjjel maga mellé vette a gyermeket és anyját és eltávozott Egyiptomba. Máté 2, 21: visszatérés Izraelbe.
  József minden esetben azonnal és feltétel nélkül engedelmeskedik Istennek, óvja családját, ideális családfőként tűnik fel.

  Ap. Csel 7,20 Ebben az időben született Mózes, aki tetszett az Istennek. Három hónapig az apai házban táplálták.

  Folytatás....

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Tovább....

   Teremtés - 1.Mózes 6,9 Noé igaz ember volt, kifogástalanul élt kortársai között. Noé Isten színe előtt járt.
   Mózes 1.könyv 7,1. Monda az Úr Noénak: Menj be te, és egész házadnépe a bárkába: mert téged láttalak igaznak előttem ebben a nemzedékben.

   Teremtés könyve 22 Ábrahám próféta volt, Isten kiválasztotta vezetőnek, sőt Izrael népe is tőle származik. Ábrahám Izsákot sem tagadja meg az Istentől. Az Istennek tetsző férfi mindenét feláldozza az Úrnak.
   Ábrahám: konkrét szövegrészt nem találtam, mindenesetre az biztos, hogy:
   - az Úr kiválasztotta őt
   - ő engedelmeskedett (pl.:eljön; Izsák)
   - okos, bölcs, ravasz, bátor (pl.:Egyiptom; alkudozások Istennel)
   (Mózes is hasonló => nincs megokolva, h miért pont ő az Isten szíve szerint való ffi!!!)

   Jób 1,8 „Akkor az Úr így szólt a sátánhoz: „Felfigyeltél a szolgámra, Jóbra? Mert nincs hozzá fogható a földön: feddhetetlen, derék ember, féli az Istent és kerüli a rosszat.”

   Zsid. 11,32-34 „Minek folytassam tovább? Kifogynék az időből, ha felsorolnám Gedeont, Bárákot, Sámsont, Jiftachot, Dávidot és Sámuelt és a prófétákat, akik a hit erejével országokat győztek le, igazságokat osztottak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok torkát tömték be, lángoló tüzet oltottak el, megmenekültek a kard élétől, gyengeségükben erőre kaptak, hősök voltak a háborúban, és megfutamították az ellenség sorait.”

   Istenfélő
   Ap.Csel. 5,29: Inkább kell engedelmeskednünk Istennek, mint az embereknek"
   1.Kor 11,3 Minden férfinek a feje a Krisztus. Nagyon jól megvilágítja, hogy mi az elvárás az evangélium szerint cselekvő férfitól, rendelje magát alá Krisztus igéjének.
   1.Tessz. 4,1-12 Továbbá kérünk és intünk titeket, testvérek, Urunkban, Jézusban: Megtanultátok tőlünk, hogyan kell Istennek tetsző életet élnetek; éljetek is hát így, s haladjatok egyre előbbre. Hiszen tudjátok, milyen utasításokat adtunk nektek Urunk, Jézus által. Az az Isten akarata, hogy szentek legyetek.
   Istentől kér és kap menedéket. (Zsolt. 27:4-6.) Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében; hogy nézhessem az Úrnak szépségét és gyönyörködhessem az ő templomában. Bizony elrejt engem az ő hajlékába a veszedelem napján; eltakar engem sátrának rejtekében, sziklára emel fel engem. Most is felül emeli fejemet ellenségeimen, a kik körültem vannak, és én az ő sátorában örömáldozatokkal áldozom, énekelek és zengedezek az Úrnak.
   Ap. Csel. 10,2: vallásos és istenfélő ember volt, sok alamizsnát osztott ki a nép között, és szüntelenül imádkozott"
   Vállalja, hogy bármilyen módon megvizsgálja Isten. (Zsolt.26:2) Próbálj meg, Uram, és kisérts meg, és vizsgáld meg veséimet és szívemet.

   Dávid az Isten közelségét keresi, és tetteit hirdeti. (Zsolt.26:6-12.) Ártatlanságban mosom kezemet, és oltárodat gyakorlom Uram! Hogy hallatós szóval dicsérjelek téged, és elbeszéljem minden csodatettedet. Uram, szeretem a te házadban való lakozást, és a te dicsőséged hajlékának helyét. Ne sorozd a bűnösökkel együvé lelkemet, sem életemet a vérszopókkal együvé, A kiknek kezében vétek van, és jobbjuk telve vesztegetéssel. Én pedig ártatlanságban élek; ments meg és könyörülj rajtam. Lábam megáll igazsággal; áldom az Urat a gyülekezetekben.

   Ap.Csel. 17,30: bűnbánatot kell tartani"

   Hitben állhatatos
   Róm. 4,20 Mózes Nem kételkedett hitetlenül Isten ígéretében, hanem erőt merített hitéből, és magasztalta az Istent, meg volt győződve, hogy elég hatalmas ígéretének teljesítésére.
   1.Tim. 6,11-12 Törekedjél… hitre.
   Dávid ártatlan, és Istenben bízik. (Zsolt.26:1) Dávidé. Ítélj meg engem, Uram! mert én ártatlanságban éltem és az Úrban bíztam ingadozás nélkül.
   Ap.Csel. 11,23-24: állhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban (...) derék férfi volt, telve Szentlélekkel és hittel"
   1.Tim.1,18-19: harcold a jó harcot, s tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet"
   2.Tim. 4,5: végezd el az evangélista dolgát, töltsd be szolgálatodat."
   Szabadok és függetlenek: Titusz 3,1-2: Legyenek szegények...

   Folytatás...

   Törlés
  2. Tovább....
   Tanult, bölcs
   Ap. Csel. 7,22-25 Így Mózes szert tett az egyiptomiak minden tudományára, s szavaiban és tetteiben egyaránt hatalmas volt.
   2.Tim.2,22-26: Az oktalan és zabolátlan vitákat kerüld, tudva, hogy viszályokat szülnek.
   1. Tim. 6,20: Őrizd meg a rád bízott kincset, kerüld a profán, újdonsághajhászó fecsegést, az álságos ismeret ellenvetéseit"
   2. Tim. 4,5: vigyázz mindenre (józan légy mindenekben)
   1. Tim. 3,2. a tanításra alkalmatos;
   2. Tim. 2,22-26: Márpedig az Úr szolgájának nem veszekednie kell, hanem mindenkihez jóságosnak, tanításra alkalmasnak és béketűrőnek kell lennie.
   1. Tessz. 4,1-12 Megtanultátok tőlünk, hogyan kell Istennek tetsző életet élnetek; éljetek is hát így, s haladjatok egyre előbbre.
   Dániel 1,20. "És szóla velök a király, és mindnyájok között sem találtaték olyan, mint Dániel, Ananiás, Misáel és Azariás, és állának a király előtt. És minden bölcs és értelmes dologban, a mely felől a király tőlök tudakozódék, tízszerte okosabbaknak találá őket mindazoknál az írástudóknál és varázslóknál, a kik egész országában valának."

   Jóhírű, mintaéletű
   1.Tim. 3,7. Szükséges pedig, hogy jó bizonysága is legyen a kívülvalóktól; hogy gyalázatba és az ördög tőribe ne essék.
   Ap. Csel. 7,22-25 Így Mózes… szavaiban és tetteiben egyaránt hatalmas volt.
   1. Tim. 6,11-12 Te azonban, Isten embere, menekülj ezektől! Törekedjél… életszentségre.
   Elutasítja a rossz embereket. (Zsolt.26:3-5.) Mert kegyelmed szemem előtt van, és hűségedben járok-kelek. Nem ültem együtt hivalkodókkal, és alattomosokkal nem barátkoztam. Gyűlölöm a rosszak társaságát, és a gonoszokkal együtt nem ülök.
   Isten közelségére a tökéletes ember méltó, az, aki igaz, jószándékú, bőkezű. (Zsolt.15:1-5.) Dávid zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? A ki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével; nem tesz rosszat felebarátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az Urat félőket tiszteli: a ki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem vesz el ajándékot az ártatlan ellen. A ki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örökké.
   1. Tim. 1,18-19: harcold a jó harcot, s tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet"
   1. Tim. 3,8-9: tisztességes emberek legyenek, nem kettős nyelvűek, nem a sok bor hívei, nem rút haszonlesők, olyanok, akik tiszta lelkiismerettel őrzik magukban a hit titkát"
   1. Tim. 4,12: légy is példaképe a híveknek beszédben, viselkedésben, szeretetben, hitben, tisztaságban"
   Péld. 13,20 "A ki jár a bölcsekkel, bölcs lesz; a ki pedig magát társul adja a bolondokhoz, megromol."
   2. Tim. 4,5: töltsd be szolgálatodat."
   Titusz 3,1-2: engedelmeskedjenek, legyenek minden jóra készek
   1. Tim. 3,2. illedelmes, vendégszerető
   1. Tim. 3,2. józan, mértékletes

   Becsületes
   1. Tessz. 4,1-12 Senki se károsítsa meg és ne csalja meg üzleti ügyben testvérét, mert az Úr megtorol minden ilyesmit, ahogy előbb már megmondtuk és kifejtettük. Hiszen az Úr nem bűnös életre hívott bennünket, hanem szentségre. Aki tehát az ilyen dolgokat megveti, nem az embert veti meg, hanem az Istent, aki kiárasztotta ránk a Szentlelket.

   Folytatás....

   Törlés
  3. Békeszerető
   1. Tim. 6,11-12 Törekedjél… szeretetre, türelemre és szelídségre.
   1. Tim. 2,8 „Azt kívánom hát, hogy a férfiak mindenütt tiszta lélekkel emeljék imára kezüket, ne haragos és viszálykodó érzülettel.”
   2. Tim. 2,22-26: Igazságosságra, hitre, szeretetre és békességre törekedj azokkal, akik tiszta szívvel hívják segítségül az Urat. Márpedig az Úr szolgájának nem veszekednie kell,
   Titusz 3,1-2: senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek
   Titusz 3,1-2: tanusítsanak minden ember iránt mindig szelídséget."
   1. Tim. 3,3. Nem borozó, nem verekedő, nem rút nyereségre vágyó; hanem szelíd, versengéstől ment, nem pénzsóvárgó;
   1. Tessz. 4,1-12 A testvéri szeretetről nem szükséges írnom, hiszen Istentől tanultátok, hogy egymást szeressétek, s szeretettel is vagytok egész Macedóniában minden testvér iránt. Csak arra kérünk titeket, testvérek, hogy gyarapodjatok is benne. Becsületbeli kötelességnek tartsátok, hogy békességben éltek, a magatok dolgával törődtök.

   Bátor harcos
   Efézus 6,11 "Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben."
   1.Tim. 6,11-12 Vívd meg a hit jó harcát, szerezd meg az örök életet, hiszen erre kaptál hivatást, s erre tetted le számos tanú előtt az igaz hitvallást.
   Ap.Csel.18,9: Ne félj, csak beszélj, és ne hallgass, mert én veled vagyok"
   2. Tim. 4,5: viseld el a szenvedéseket
   Sámuel 17, 45 ”Dávid ezt felelte a filiszteusnak: „Karddal, dárdával és lándzsával jössz ellenem. Én azonban a Seregek Urának, Izrael csatasorai Istenének nevében közeledem feléd, akit kigúnyoltál. Az Úr ma kezembe ad. Legyőzlek és fejedet veszem.” Dávidnak eszébe sem jutott, hogy az erősebb, felfegyverzett Gólját legyőzheti. Nekünk is végtelenül hinnünk kell Isten erejében és segítségében.
   Dávid Istentől veszi erejét, mellyel legyőz bármit. (Zsolt.27:1-3.) Dávidé. Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek? Ha gonoszok jőnek ellenem, hogy testemet egyék: szorongatóim és elleneim - ők botlanak meg és hullanak el. Ha tábor fog körül, nem fél szívem; habár had támad reám, mégis ő benne bízom én.
   1. Tim.1,18-19: harcold a jó harcot, s tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet"
   2. Tim. 4,2: hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan! Fedj, ints, buzdíts minden türelemmel és tudománnyal.
   1.Kor. 16,13. "Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek!"

   Törlés
  4. Igazság védelmezője
   Ap. Csel. 7,22-25 Mózes… Amikor betöltötte negyvenedik évét, az a gondolata támadt, hogy meglátogatja testvéreit, Izrael fiait. Ez alkalommal észrevette, hogy az egyikkel igazságtalanul bántak. Védelmére kelt, s bosszút állt a bántalmazott emberért: agyonütötte az egyiptomit.
   1.Tim. 6,11-12 Törekedjél… igazságos lelkületre.
   Ap. Csel 10,35: Kedves előtte bármelyik nép fia, aki féli őt és igazságot cselekszik"

   Jó vezető
   2. Tim. 4,2: Fedj, ints, buzdíts minden türelemmel és tudománnyal.
   2. Tim. 2,22-26: Azokat pedig, akik ellenszegülnek neki, szelídséggel kell megfeddenie, hátha egyszer töredelmet ad nekik is Isten az igazság megismerésére, és magukhoz térnek az ördög kelepcéjéből, aki fogva tartja őket a maga kedvére."
   1. Mózes 1,27-28 Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket. És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.
   1. Tim. 3,4. Ki a maga házát jól igazgatja, gyermekeit engedelmességben tartja, minden tisztességgel; (Mert ha valaki az ő tulajdon házát nem tudja igazgatni, mimódon visel gondot az Isten egyházára?)
   Máté 20,26-27 "De ne így legyen közöttetek; hanem a ki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok; És a ki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok."
   Ap. Csel. 6,2: Nem volna rendjén, hogy az asztaloknál szolgáljunk, közben elhanyagoljuk Isten igéjét" => Isten igéjével foglalatoskodjon

   Szorgalmas
   1. Tessz. 4,1-12 Becsületbeli kötelességnek tartsátok, hogy … a két kezetekkel dolgoztok, ahogy a lelketekre kötöttük. Akkor a kívülállókból tiszteletet vált ki életetek, és nem szorultok rá senkire.
   2. Tessz. 3,10 "ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék"

   Felelősségteljes
   1.Tim. 5,8. "Ha pedig valaki az övéiről és főképen az ő házanépéről gondot nem visel: a hitet megtagadta, és rosszabb a hitetlennél."

   Határozott
   Jel. 3,15. "Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév; vajha hideg volnál, vagy hév. Így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból."

   Megfontolt, nem hirtelen haragú
   Számok könyve 12, 3 „Mózes azonban nagyon alázatos ember volt, alázatosabb, mint bárki a földön.” Mózes a második legnagyobb próféta, és ő is példaképként kell szolgáljon nekünk.

   Sír ha kell
   1. Móz. 37,35; 42,24; 43,30; 45; 1.Sám. 20,41; 1. Sám. 31-2.Sám.1; 2.Sám.12,22; 2.Kir. 22,19; Ésa. 38,5; Ezsd. 3,12; Neh. 1,4; Ap. Csel. 20,37; Márk14,66-72; Luk. 22,54-62; Ján.11,35; Luk.19,41-44; Máté5,4.

   Egyfeleségű
   1.Móz. 2,24. "Annakokáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté."
   Korinthusiaknak 7, 1-3 ”A leveletekre ezt válaszolom: Jó ha az ember asszonnyal nem érintkezik. A kicsapongás veszélye miatt azonban legyen csak minden férfinak felesége és minden asszonynak férje.”
   1.Tim.3,2. egy feleségű férfiú
   Efézus 5,25-33 Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért; Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek feredőjével az íge által.

   Krisztus kegyelméből,
   Marietta

   Törlés
  5. Fú...lesz dolgunk! :) Mennyi hasznos infó! Köszönjük!

   Törlés
 2. A férfiak nemi önértékelése napjainkra egyre súlyosabb gondot jelent a fejlett nyugati társadalmakban. Amíg évezredekig az ókorban, és a középkorban is még a férfi volt a teremtés koronája, az őserő képviselője, a vadász, a védelmező, és a hódító is egyben, addig a felvilágosodást eszmeáramlata a régi többé-kevésbé bevált családi rendszert, és az ezzel együtt járó jól körülhatárolt nemi szerepeket tudatosan és alaposan összekuszálta.
  Érdekes és tanulságos azonban az a szociológiai-antropológiai tény, hogy azok a hagyományos társadalmak, ahol még Isten terve szerint élik meg nemi szerepüket a férfiak, és a nők, és van egy közös hit megélése – lélekszámban gyarapodnak, és köztük alig fordul elő válás, drogos, homoszexuális, leszbikus pedig nincs is.
  Ezek a zárt, vagy nyitott közösséget alkotó mormonok, keresztények, muzulmánok, amishok, és még néhány kisebb közösség. A teljes cikket elküldtem a szerkesztőnek.

  VálaszTörlés
 3. Kedves Marietta és kedves igehirdetők!
  Miért hangoztatjátok sokat ezt a két kézzel végzett munkára szólító igét? Köztudott, hogy a kétkezi munkák alulfizetettek, és magam a gyülekezetekben azt látom, hogy alig akad munkás, ha meg kell fogni valami fizikai munkát. Ha olyan jó a kétkezi munka, akkor miért tanul annyi ember diplomás ügyvédnek , tanárnak, stb???
  Dávid férfi példája helyett ajánlanám Hunor és Magort, vagy más magyar hősöket, pléd Árpádot, mivel Dávid és utódai sem valami erkölcsös életet éltek. Lásd Uriás nejének elcsábítása, stb. Legyünk büszkék magyar hőseinkre !!

  VálaszTörlés

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.